Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname GUNDELSHEIM UP
Messstellennummer 23800620
Gewässer NECKAR
Kilometer an der Wasserstraße 93.80 km
Betreiber WSA NECKAR, STANDORT HEIDELBERG
Koordinate (Gauss-Krüger 3, Bessel 1841, DHDN) Rechtswert: 3,511,252.55; Hochwert: 5,460,494.11
PNP (DE_DHHN2016_NH_BW m. ü. NHN) gültig ab 01.11.2016 136.60
Messstellenuuid fc1072e4-61d4-4e89-bc70-c7e8860fd208
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 224 24.07.2024 05:45 Uhr
Kennzeichnende Wasserstände
HHW 895 cm 21.12.1993
HSW 380 cm gültig ab 13.01.2003
HW 750 cm 21.03.2002 (01.11.1999 - 31.10.2009)
MHW 563 cm 01.11.1999 - 31.10.2009
MNW 209 cm 01.11.1999 - 31.10.2009
MW 236 cm 01.11.1999 - 31.10.2009
NW 207 cm 03.11.2007 (01.11.1999 - 31.10.2009)
ZS_I 200 cm gültig ab 01.01.2004

Wasserstand [cm]