Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname WERTHEIM
Messstellennummer 24709089
Gewässer MAIN
Kilometer an der Wasserstraße 156.96 km
Betreiber WSA MAIN, ASCHAFFENBURG
Koordinate (Gauss-Krüger 3, Bessel 1841, DHDN) Rechtswert: 3,537,418.83; Hochwert: 5,513,947.01
PNP (DE_DHHN2016_NH_BW m. ü. NHN) gültig ab 01.11.2019 132.84
Messstellenuuid 0e065a22-9a0b-4f1d-b813-22fe6321bb1a
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 99 22.07.2024 03:15 Uhr
Lufttemperatur [°C] 21,9 22.07.2024 03:00 Uhr
Wassertemperatur [°C] 23,3 22.07.2024 03:00 Uhr
Kennzeichnende Wasserstände
HHW 610 cm 26.02.1970
NNW 82 cm 30.06.2010

Wasserstand [cm]

Lufttemperatur [°C]

Wassertemperatur [°C]